Desentralisert utdanning

Me jobbar for å legge til rette for eit fleksibelt utdanningstilbod i regionen. Målsetjinga er å etablere eit kompetansesenter som samarbeider med utdanningsinstitusjonar, fylket, NAV og andre naturlege samarbeidspartar, om formell utdanning.

Dette er eit samarbeid i og for heile regionen Voss/Hardanger og Kvinnherad. Me ynskjer primært å jobbe for formell utdanning lokalt, både på fagskule- og høgskulenivå. I dette arbeidet er det viktig med god kommunikasjon med alle verksemdene, slik at me kan jobbe for studietilbod som er naudsynte, framtidsretta og sikrar arbeidsplassar i regionen.

Me vil vere eit talerøyr på vegne av næringslivet for å sikre at regionen har tilgang på den kompetansen næringslivet treng, både på kort og lang sikt. Dette heng naturlegvis tett saman med kartlegging, rekruttering og kompetansehevande tiltak. Men arbeidet med utdanning vert retta mot formelle utdanningar i regi av utdanningsinstitusjonar. Me vil jobbe for fleksible og tilpassa utdanningar for oss som bur i regionen og nær der me bur.

  

Studier hausten 2021

Rådgiver for.png


Rådgjevar for digital økonomi og leiing med oppstart nov. 2021

HVL definerer dette som fleksible kurs og vert lagt opp slik:

  • Fire helgesamlingar på kvart delkurs der to er fysiske samlingar og to er digitale samlingar.

Dei fysiske samlingane vert på campus i Bergen. Ein kan velje å ta eit eller fleire kurs eller fullt årsstudium som ein ynskjer. Les meir om kursa her.
 
For meir informasjon ta kontakt med Sara Tokheim - sara@nhullensvang.no / 950 27 039


OBS! Første søknadsfristen er 15. oktober!