Kompetanseheving og desentralisert utdanning

Me jobbar for å legge til rette for eit fleksibelt utdanningstilbod i regionen. Målsetjinga er å etablere eit kompetansesenter som samarbeider med utdanningsinstitusjonar, fylket, NAV og andre naturlege samarbeidspartar, om formell utdanning.

Dette er eit samarbeid i og for heile regionen Voss/Hardanger og Kvinnherad. Me ynskjer primært å jobbe for formell utdanning lokalt, både på fagskule- og høgskulenivå. I dette arbeidet er det viktig med god kommunikasjon med alle verksemdene, slik at me kan jobbe for studietilbod som er naudsynte, framtidsretta og sikrar arbeidsplassar i regionen.

Me vil vere eit talerøyr på vegne av næringslivet for å sikre at regionen har tilgang på den kompetansen næringslivet treng, både på kort og lang sikt. Dette heng naturlegvis tett saman med kartlegging, rekruttering og kompetansehevande tiltak. Men arbeidet med utdanning vert retta mot formelle utdanningar i regi av utdanningsinstitusjonar. Me vil jobbe for fleksible og tilpassa utdanningar for oss som bur i regionen og nær der me bur.

  

Studier 2022

Vil du bli lærar, men ynskjer eit studium som gjør det mogleg å bu kor som helst i hele Noreg? Då er kanskje det nye studietilbodet ved Høgskulen på Vestlandet: Samlingsbasert grunnskulelærarutdanning for 1. til 7. trinn noko for deg.


I august 2022 startar Høgskulen på Vestlandet opp eit studium som gjer det mogleg å bli utdanna grunnskulelærar for 1. til 7. trinn, uansett kvar ein bur i landet.  

Det nye utdanningstilbodet er femårig og har tre samlingar kvart semester, i tillegg til nettmøte og oppgåver undervegs. Kvar samling vil gå over tre dagar, nokre er på Stord, og andre i Sogndal.

I likskap med den ordinære grunnskulelærarutdanninga, har det nye tilbodet praksisperiodar kvart studieår.

Søknadsfristen er 20. april 2022.


Digital forretningsforståelse- 10 studiepoeng

HVL definerer dette som fleksible kurs og vert lagt opp slik:

  • Fire helgesamlingar, der to er fysiske samlingar og to er digitale samlingar.

Dei fysiske samlingane vert på campus i Bergen.  Les meir om kursa her.
 


Søknadsfristen er 15. mai