top of page

Unikt tilbod til verksemder i Ullensvang og Kvinnherad 

Ønskjer du vekst i di bedrift? Kanskje du planlegg investeringar eller har ein innovativ idé du vil diskutere? Treng du å oppdatere forretnings- eller strategiplanen, eller få hjelp til å utforme gode søknader?

Næringshagen er det perfekte bindeleddet mellom bedrifter og potensielle finansieringskjelder og støttespelarar. Med vårt omfattande nettverk og ekspertise kan vi hjelpe deg å ta bedrifta di til neste nivå. Vi har god innsikt i det lokale næringslivet i Hardanger og Voss-regionen, kjenner det nasjonale verkemiddelapparatet, og våre rådgjevarar har spisskompetanse innan ei rekkje område.

Hardanger og Voss Næringshage tilbyr frå og med 2024 næringshageprogrammet i Kvinnherad og Ullensvang!

Untitled-1.png

Kvar?

Me er til stade i alle seks kommunar som omkransar Hardangerfjorden – frå Kvinnherad i sør, til Eidfjord i nord. Det regionale fokuset vert stadig meir viktig, sidan mange verksemder har det geografiske nedslagsfeltet sitt og kundar òg utanfor si eiga stovedør. Dette kjem også aktørar i Kvinnherad og Ullensvang til gode!

Kva kostar det, og kva får eg igjen for medlemskap? 

Du får som verksemdseigar- eller leiar mykje! Næringshagen er støtta økonomisk av Siva (Selskapet for industrivekst). Medlemmar betaler difor berre ein eigendel, som er basert på omsetnad. Til dømes betaler verksemder med omsetnad opp til 5 millionar, 12 000,- årleg. Dette er 25% av ein total pakkeverdi på 48 000,-.  

 

Dette inneber mellom anna rådgjeving, arrangement i form av kompetansehevande tiltak, nettverkssamlingar og meir sosiale mingletreff, moglegheit for profilering og dessutan tilgang til nettverka våre både regionalt og nasjonalt. 

 

Kva arrangement angår, så planlegg og gjennomfører me slike i Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Voss, Ulvik og Kvam. Medlemmane våre i Ullensvang og Kvinnherad kan sjølvsagt også delta på andre arrangement i helie regionen, for på den måten å etablera og vidareutvikla regionale nettverk. Døme på arrangement finn du her. 

Dette inneber mellom anna rådgjeving, arrangement i form av kompetansehevande tiltak, nettverkssamlingar og meir sosiale mingletreff, moglegheit for profilering og dessutan tilgang til nettverka våre både regionalt og nasjonalt. 

 

Som medlem hjå oss får du, meir konkret, mellom anna 

 

 • situasjonsanalyse og behovskartlegging med gjennomgang av status på verksemda, samt vurdering av utviklingspotensial og/eller viktige fokusområde 

 • inntil 16 timar årleg bistand i form av rådgjevingsteneste 

 • særs god rabatt på ordinær timepris for teneste ut over medlemsavtalen 

 • gratis eller sterkt rabatterte deltakarplassar på arrangement  

 • kort veg til næringshagane sine nettverk og samarbeidspartnarar, regionalt og nasjonalt 

 • tilgang til dei samla rådgjevarressursane hjå næringshagane i Hardanger, Ullensvang og Voss 

 • påverknadskraft på kva arrangement, seminar og kurs me held

 

Rådgjeving: Prosess, kompetanse og fagområder 

 

Alle verksemder har både utfordringar og moglegheiter, uansett kor godt eller dårleg leiinga basert på eventuelle eigendefinerte målsetjingar føler at det går. Med utgangspunkt i kjenneteikn ved målgrupper, bransje, marknadene du opererer i og alt som er unikt ved akkurat di verksemd: Me analyserer situasjonen før me saman utviklar ein konkret, målstyrt handlingsplan.  

 

Rådgjevarane har utdanning på masternivå med ei rekkje spesialiseringar innan føretaksøkonomiske fagområde.

Meir informasjon om rådgjevingstenestene våre her


Les gjerne meir her om bakgrunn, utdannelse og yrkeserfaring hjå rådgjevarane i Hardanger og Voss Næringshage og Næringshagen i Ullensvang.

 

Kva no?  
Gje ein lyd for meir informasjon! Ein eller fleire av oss held nemleg hus i ei bygd nær deg, og kjem meir enn gjerne på vitjing for ein uformell kaffiprat  
 
Kontaktinfo: 
Nils Lavik 
Tlf. 97117273 

E-post: nils@hardangervoss.no
 

Som medlemsbedrift får du:

 • Situasjonsanalyse​​

  • Behovskartlegging med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial og/eller fokusområde​

 • 16 timar i året

  • Inntil 16 timar årleg bistand i form av rådgjevingstenester (i tillegg til situasjonsanalyse)​

 • Rabatt på ordinær timepris

  • Moglegheit for særs god rabatt på ordinære timepris på tenester ut over målbedriftsavtalen​

 • Prioriterte og rabatterte deltakarplassar på arrangement

 • Tilgang til næringshagane sine nettverk og samarbeidspartnarar

 • Samlokalisering

 • Marknadsføring på heimeside​​

Me tilbyr:

 • Fast kontaktperson i næringshagen

 • Tilgang på dei samla rådgjevarressursane i Næringshagane i Ullensvang, Hardanger og på Voss

 • Påverknadskraft på kva arrangement, seminar og kurs me held

 • Tilgang på arrangement hjå alle næringshagane

 • Tilgang på kompetanse og ressursar frå andre næringshagar i Norge

Me hjelper verksemder med mellom anna:

 • organisasjon og leiing

 • strategi, endring og innovasjon

 • HR og personal

 • produkt-og konseptutvikling

 • økonomistyring og målfokus

 • marknadsføring og kommunikasjon

 • digitalisering

 • berekraft og grøn vekst

 • rekruttering

 • finansiering

 • prosess- og prosjektleiing

 • rettleiing ved søknad om støttemidlar

 • kopling mot forsknings- og kompetansemiljø i samband med innovasjonsprosessar

Årleg Deltakaravgift
Verksemd med inntil 5mnok i omsetnad

kr 11.500,-

Verksemd med inntil 20mnok i omsetnad

kr 16.500,-

Verksemd med over 20mnok i omsetnad

kr 22.000,-

Ordinær timepris

kr 1.300,-

Målbedrifter har moglegheit for særs god rabatt på ordinær timepris på tenester utover målbedriftsavtalen.

bottom of page