top of page

Målbedriftsavtale

Me bryr oss om både deg og verksemda di, og kan bidra med forståing og innsikt i både moglegheitene og utfordringane du står ovanfor. Hjå oss i Næringshagen kan du som leiar få inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent sparringspartnar innan til dømes forbetringsprosessar, økonomi, marknadsføring, organisasjonsutvikling eller andre fagrelevante område. Med utgangspunkt i kjenneteikn ved bransjen, marknadene du opererer i og alt som er unikt ved akkurat di verksemd, kan me saman analysere nåsituasjonen, vurdere strategiske alternativ og leggje opp ein konkret, målstyrt handlingsplan. Eller kanskje noko heilt anna – til dømes om verksemda di har utfordringar av meir konkret karakter.

Untitled-1.png
Naeringshagen på Voss - logo
Naeringshagen i Hardanger - logo
Naeringshagen i Ullensvang - logo

Uansett kva situasjonen er, så er vi her for deg. Ei rekkje engasjerte rådgjevarar i næringshagane i Hardanger, Ullensvang og på Voss står klare til å hjelpa deg og organisasjonen din. Ein eller fleire av oss held nemleg  hus i ei bygd nær deg, og kjem meir enn gjerne på vitjing for å ta ein uformell kaffeprat – kontakt Anna i Næringshagen i Ullensvang for meir info! 

Sjå HER for å se kem me allerie jobber med

 •  

Me tilbyr målbedriftsavtalar for etablert privat næringsliv. Som målbedrift inngår du eit gjensidig samarbeid med Næringshagen for å skapa vekst og utvikling i di bedrift.

Målbedriftsprogrammet tilbyr me i  samarbeid med Næringshagen på Voss og Næringshagen i Hardanger, og du får tilgang på ressursane og arrangementa i alle tre næringshagar

Som målbedrift får du:

 • Situasjonsanalyse​​

  • Behovskartlegging med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial og/eller fokusområde​

 • 16 timar i året

  • Inntil 16 timar årleg bistand i form av rådgjevingstenester (i tillegg til situasjonsanalyse)​

 • Rabatt på ordinær timepris

  • Moglegheit for særs god rabatt på ordinære timepris på tenester ut over målbedriftsavtalen​

 • Prioriterte og rabatterte deltakarplassar på arrangement

 • Tilgang til næringshagane sine nettverk og samarbeidspartnarar

 • Samlokalisering

 • Marknadsføring på heimeside​​

Me tilbyr:

 • Fast kontaktperson i næringshagen

 • Tilgang på dei samla rådgjevarressursane i Næringshagane i Ullensvang, Hardanger og på Voss

 • Påverknadskraft på kva arrangement, seminar og kurs me held

 • Tilgang på arrangement hjå alle næringshagane

 • Tilgang på kompetanse og ressursar frå andre næringshagar i Norge

Me kan bistå med:

 

 • Strategi og forretningsutvikling

 • Produkt-, konsept- og tenesteutvikling

 • Marknadsføring og kommunikasjon

 • Etablerarhjelp ved nyskiping, mellom anna val av selskapsform- og struktur

 • Rettleiing ved søknad om støttemidlar frå til dømes næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN

 • Økonomistyring og målfokus 

 • Prosess- og prosjektleiing

 • Investorsøk

 • Netverkssamarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt 

 • Kopling mot forsknings- og kompetansemiljø i samband med innovasjonsprosessar

 • Sparringspartnar

Årleg Deltakaravgift
Verksemd med inntil 5mnok i omsetnad

kr 11.500,-

Verksemd med inntil 20mnok i omsetnad

kr 16.500,-

Verksemd med over 20mnok i omsetnad

kr 22.000,-

Ordinær timepris

kr 1.300,-

Målbedrifter har moglegheit for særs god rabatt på ordinær timepris på tenester utover målbedriftsavtalen.

bottom of page