Målbedriftsavtale

Me bryr oss om både deg og verksemda di, og kan bidra med forståing og innsikt i både moglegheitene og utfordringane du står ovanfor. Hjå oss i Næringshagen kan du som leiar få inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent sparringspartnar innan til dømes forbetringsprosessar, økonomi, marknadsføring, organisasjonsutvikling eller andre fagrelevante område. Med utgangspunkt i kjenneteikn ved bransjen, marknadene du opererer i og alt som er unikt ved akkurat di verksemd, kan me saman analysere nåsituasjonen, vurdere strategiske alternativ og leggje opp ein konkret, målstyrt handlingsplan. Eller kanskje noko heilt anna – til dømes om verksemda di har utfordringar av meir konkret karakter.

Naeringshagen på Voss - logo
Naeringshagen i Hardanger - logo
Naeringshagen i Ullensvang - logo

Uansett kva situasjonen er, så er vi her for deg. Ei rekkje engasjerte rådgjevarar i næringshagane i Hardanger, Ullensvang og på Voss står klare til å hjelpa deg og organisasjonen din. Ein eller fleire av oss held nemleg  hus i ei bygd nær deg, og kjem meir enn gjerne på vitjing for å ta ein uformell kaffeprat – kontakt Anna i Næringshagen i Ullensvang for meir info! 

Sjå HER for å se kem me allerie jobber med

 •  

Me tilbyr målbedriftsavtalar for etablert privat næringsliv. Som målbedrift inngår du eit gjensidig samarbeid med Næringshagen for å skapa vekst og utvikling i di bedrift.

Målbedriftsprogrammet tilbyr me i  samarbeid med Næringshagen på Voss og Næringshagen i Hardanger, og du får tilgang på ressursane og arrangementa i alle tre næringshagar

Som målbedrift får du:

 • Årleg utviklingssamtale med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial

 • Prioriterte deltakarplassar på kompetansehevande tiltak. Målbedriftene kan spele inn kva dei ynskjer

 • Moglegheit for rabatt på næringshagen sin ordinære timepris for rådgjeving. Sjå våre tenester for kva me kan tilby her

 • Tilgang til næringshagane sitt nettverk og samarbeidspartnarar

 • Rabattar på kurs i regi av næringshagen

 • Moglegheit for samlokalisering

 • Marknadsføring på heimesida

Me tilbyr:

 • Fast kontaktperson i næringshagen

 • Tilgang på dei samla rådgjevarressursane i Næringshagen på Voss, Næringshagen i Hardanger og Næringshagen i Ullensvang

 • Tilgang på arrangement hjå alle næringshagane

 • Tilgang på kompetanse og ressursar frå andre næringshager i Norge

Me kan bistå med:

 

 • Organisering og planlegging av forretningsutvikling og  utviklingsaktivitetar

 • Sparringspartnar

 • Bedriftsrettleiing innanfor fleire felt som strategi, økonomisk styring, målstyring marknadsføring og sosiale medier både til gründere og etablerte verksemder

 • Prosess- og prosjektleiing

 • Prosjektlokaler og møterom

 • Investorsøk

 • Rettleiing ved søknad om midlar frå til dømes næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN

 • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt

 • Kopling mot eit vidt spekter av forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

Årleg Deltakaravgift
Verksemd - 0-2 tilsette

kr 5.000,-

Verksemd- 3-9 tilsette

kr 10.000,-

Verksemd- over 10 tilsette

kr 15.000,-

Ordinær timepris

kr 1.200,-

Målbedrifter kan få inntil 75% rabatt på ordinær timepris*

*Rabatten vert vurdert individuelt.  Nyoppstarta bedrifter kan typisk oppnå høgare rabatt enn etablerte

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Instagram Ikon
 • Svart Facebook Ikon